Menu

AI RYUSEI 2018

Participants List

List

Program name / Team name (Representative)

 1. Golaxy / Jin Xing (China)
 2. Kugutsu / Tokumoto (Japan)
 3. Natsukaze / Hiroshi Yamashita (Japan)
 4. nlp / Kenshi Wakai (Japan)
 5. Kifuwarabe / Satoshi Takahashi (Japan)
 6. Akira / Junya Watanabe (Japan)
 7. LeGoAI / Zhou You (China)
 8. Raynz / Yuuki Morimoto (Japan)
 9. PyaqArgo / Yutaka Ichimura (Japan)
 10. Maru/ Atsushi Takeda(Japan)
 11. Rn/ Kensuke MAtsuzaki(Japan)
 12. kinoaIGO/ Genki Yamada(Japan)
 13. KATSUYA/ Shinichi Sei(Japan)
 14. Ray / Yuuki Kobayasi (Japan)
 15. BSK / Naoki Jinguji(Japan)

Technical description

 1. Golaxy
 2. Kugutsu
 3. Natsukaze
 4. nlp
 5. Kifuwarabe
 6. Akira
 7. LeGoAI
 8. Raynz
 9. PyaqArgo
 10. Maru
 11. Rn
 12. kinoaIGO
 13. KATSUYA
 14. Ray
 15. BSK